Homenagem a Mahátma Gandhi - Raj Ghat, New Dillí - 2013
1 / 4
Homenagem a Mahátma Gandhi - Raj Ghat, New Dillí – 2013
2 / 4
Homenagem a Mahátma Gandhi - Raj Ghat, New Dillí – 2013
3 / 4
Homenagem a Mahátma Gandhi - Raj Ghat, New Dillí – 2013
4 / 4
Homenagem a Mahátma Gandhi - Raj Ghat, New Dillí – 2013